Project Control

Project Control is een veel gebruikte term is en er is veel behoefte aan ‘projectcontrol’. De maatschappelijke relevantie van het beheersen van projecten is dagelijks en soms pijnlijk duidelijk. De definitie van het vakgebied is echter nog niet eenduidig en expliciet. De SVPC hanteert als definitie van projectcontrol:

“Het op beheerste wijze initiëren, uitvoeren en afwikkelen van projecten”

Aansluiting wordt gezocht met de vakgebieden projectmanagement en finance & control en met andere deelgebieden met betrekking tot bedrijfsvoering. Om deze redenen vindt het vastgestelde curriculum voor de verschillende opleidingen raakvlakken, soms overlap, met bekendere –en gedefinieerde kennisgebieden als IPMA Body of Knowledge, PRINCE2 en Projectmatig Werken. Ook deze stromingen binnen de genoemde vakgebieden zijn niet sluitend en gelden niet als dogma’s voor onze visie op projectcontrol.

Wij gaan uit van integrale projectbeheersing, die bovendien passend moet zijn bij de specifieke aard en context van het project. Dit betekent dat wij bruikbare elementen uit verschillende stromingen en vakgebieden combineren.

Naast de technische aspecten wordt succesvol en effectieve projectcontrol bepaald door acceptatie en vertrouwen in de competentie van de projectcontroller. Het curriculum besteedt ook gericht aandacht aan het ontwikkelen van de sociale, communicatieven en persoonliijke vaardigheden van de projectcontroller

Het belangrijkste uitgangspunt om vast te stellen of de opleidingen voldoen aan de behoefte van de opdrachtgevers is het oordeel van die opdrachtgevers zelf. Het is uiteindelijk de markt die bepaalt of en in hoeverre de kennis – in de vorm van opleidingen – toereikend is en bruikbaar is voor het op beheerste wijze initiëren, uitvoeren en afwikkelen van projecten. Dit oordeel wordt gegeven door de Stichting Vakopleiding Project Control.